Skoči na vsebino

DAJANJE MNENJ

 

1. Zakon o tajnih podatkih v 43. a členu določa, da Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP) daje mnenja o skladnosti splošnih aktov organov in organizacij s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov. Iz omenjene zakonske določbe izhaja, da organi in organizacije pred sprejetjem akta iz 38. člena Zakona o tajnih podatkih predlog akta posredujejo UVTP-ju. UVTP akt prouči in poda mnenje o njegovi ustreznosti, oziroma o ustreznosti sistema obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, ki ga namerava organ vzpostaviti v svojem okolju.

 

2. Pogoji za pridobitev mnenja o ustreznosti varnostnotehnične opreme in Ogled pred izdajo mnenja o ustreznosti varnostno tehnične opreme - 12. člen Uredbe o varovanju tajnih podatkov