Skoči na vsebino

NALOGE IN CILJI

 

Dela in naloge Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP) so opredeljena v Sklepu o ustanovitvi, nalogah in organizaciji UVTP-ja (Uradni list RS, št. 6/02), v Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11, v nadaljnjem besedilu: ZTP) ter v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v UVTP-ju.

 

 

 

UVTP v skladu z njimi opravlja sledeče poglavitne naloge:

 

1. Spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov in skrbi za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil ter v gospodarskih družbah in organizacijah, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki.

 

2. Skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju tajnih podatkov ter na tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnih organizacij. Skrbi za zagotavljanje varnosti tajnih podatkov v nacionalnih organih in v tujini ter v zvezi s tem opravlja zlasti naslednje naloge:

 • izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
 • izdaja varnostna potrdila pravnim osebam,
 • izdaja varnostna potrdila za sisteme in naprave za prenos, hranjenje in obdelavo tajnih podatkov,
 • potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev za obravnavanje tajnih podatkov s strani posameznega organa tujim državam in organizacijam,
 • predlaga varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, katerih predlagatelji niso zajeti v 22. členu ZTP-ja in potrebujejo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije,
 • izdaja navodila za ravnanje s tajnimi podatki tuje države oziroma mednarodne organizacije,
 • nadzoruje izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje tajnih podatkov tuje države oziroma mednarodne organizacije in skladno z ugotovitvami nadzora izdaja obvezna navodila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so jih organi dolžni nemudoma izvršiti ter
 • izmenjuje podatke z nacionalnimi varnostnimi organi in mednarodnimi organizacijami.

 

3. Pripravlja predloge predpisov, potrebnih za izvajanje ZTP-ja.

 

4.  Daje mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov z ZTP-ja.

 

5. Koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno preverjanje.

 

6. Predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov.

 

7. Vodi evidenco:

 • dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (22. člen ZTP),
 • dovoljenj fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov (43. b člen ZTP),
 • izdanih varnostnih dovoljenj organizacijam (35. člen ZTP),
 • izdanih varnostnih dovoljenj organizacijam za dostop do tujih tajnih podatkov (43. b člen ZTP),
 • začasnih dostopov do tajnih podatkov (30. člen ZTP).

8. Organizira in izvaja usposabljanja s področja varovanja tajnih podatkov.

 

9. Opravlja druge naloge, ki so določene s predpisi, sprejetimi na podlagi ZTP-ja.