Skoči na vsebino

NALOGE IN CILJI

 

 

V skladu s predpisi, ki urejajo področje tajnih podatkov, opravljamo sledeče poglavitne naloge:

 

Spremljamo stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov in skrbimo za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil ter v gospodarskih družbah in organizacijah, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki.

 

Skrbimo za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju tajnih podatkov ter na tem področju sodelujemo z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnih organizacij. Skrbimo za zagotavljanje varnosti tajnih podatkov v nacionalnih organih in v tujini ter v zvezi s tem opravljamo zlasti naslednje naloge:

 • izdajamo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
 • izdajamo varnostna potrdila pravnim osebam,
 • izdajamo varnostna potrdila za sisteme in naprave za prenos, hranjenje in obdelavo tajnih podatkov,
 • potrjujmoe izpolnjevanje predpisanih pogojev za obravnavanje tajnih podatkov s strani posameznega organa tujim državam in organizacijam,
 • predlagamo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, katerih predlagatelji niso zajeti v 22. členu ZTP-ja in potrebujejo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije,
 • izdajamo navodila za ravnanje s tajnimi podatki tuje države oziroma mednarodne organizacije,
 • nadzorujemo izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje tajnih podatkov tuje države oziroma mednarodne organizacije in skladno z ugotovitvami nadzora izdajmo obvezna navodila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so jih organi dolžni nemudoma izvršiti ter
 • izmenjujemo podatke z nacionalnimi varnostnimi organi in mednarodnimi organizacijami.

 

Pripravljamo predloge predpisov, potrebnih za izvajanje ZTP-ja.

 

Dajemo mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov z ZTP-ja.

 

Koordiniramo delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno preverjanje.

 

Predlagamo ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov.

 

Vodimo evidence:

 • dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (22. člen ZTP),
 • dovoljenj fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov (43. b člen ZTP),
 • izdanih varnostnih dovoljenj organizacijam (35. člen ZTP),
 • izdanih varnostnih dovoljenj organizacijam za dostop do tujih tajnih podatkov (43. b člen ZTP),
 • začasnih dostopov do tajnih podatkov (30. člen ZTP).

Organiziramo in izvajamo usposabljanja s področja tajnih podatkov.

 

Opravljamo druge naloge, ki so določene s predpisi, sprejetimi na podlagi ZTP-ja.