Skoči na vsebino

KATALOG IJZ

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

URAD VLADE RS ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA URADA VLADE RS ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV

 

 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

 

Naziv organa: Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov

 

Odgovorna uradna oseba: mag. Nataša Dolenc, v. d. direktorice

 

Datum prve objave kataloga: 5. 10. 2005

 

Datum zadnje spremembe: 21. 10. 2016

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

 

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu

 

Naslov: Gregorčičeva 27, SI 1000 Ljubljana

 

Telefon: +386 1 478 13 90

 

Faks: +386 1 478 13 99

 

Elektronski naslov:gp.uvtp(at)gov.si

 

 

  

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

  

2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

 

 Kratek opis delovnega področja:

 

 Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov opravlja naloge na naslednjih delovnih področjih:

 • Osebna varnost
 • Fizična varnost
 • Dokumentacijska varnost
 • Varnost KIS
 • Industrijska varnost
 • Usposabljanje.

 Organigram organa

 

 

2.b URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Pristojna oseba: 

Urška Kalan, podsekretarka
Naslov: Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana
T: 01 478 13 97
E: gp.uvtp@gov.si
 

 

2.c SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

 Državni predpisi:

 

 Register predpisov RS

 

 Veljavni predpisi

 

 

 Predpisi EU:

 

 Evropski register predpisov

 

   

2.č SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

 Portal E-demokracija

 

 

2.d SEZNAM SPREJETIH IN PREDLAGANIH PROGRAMOV

 

Pomembni dokumenti

 

 

2.e SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

   

 Vrste postopkov, ki jih vodi UVTP RS:  

 • spremlja in usklajuje stanje na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov,
 • predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov, skrbi za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v organih in organizacijah,
 • koordinira delovanje organov, pristojnih za varnostno preverjanje,
 • pripravlja predloge predpisov s področja tajnih podatkov za vlado,
 • daje mnenja o skladnosti splošnih aktov organov in organizacij z ZTP na področju obravnavanja in varovanja tajnih podatkov,
 • opravlja preglede in daje mnenja o varnostni ustreznosti komunikacijsko informacijskih sistemov, v katerih se obravnavajo tajni podatki stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje,
 • varnostno odobrava šifrirne rešitve in
 • opravlja druge naloge, določene z ZTP in s predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.

 

 Na področju mednarodne dejavnosti:

 • skrbi za oblikovanje pravne podlage za izmenjavo tajnih podatkov z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami; usklajuje določila mednarodnih sporazumov, koordinira potek sprejema mednarodnih sporazumov in pripravlja pobude ter predloge za ratifikacije teh sporazumov,
 • skrbi za izvrševanje mednarodnih pogodb in sprejetih mednarodnih obveznosti, ki jih je v zvezi z obravnavanjem in varovanjem tajnih podatkov sklenila ali sprejela Republika Slovenija,
 • v mednarodnih odborih in delovnih telesih zastopa slovenske nacionalne interese s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov,
 • sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnih organizacij ter
 • usklajuje dejavnosti za zagotavljanje varnosti nacionalnih tajnih podatkov v tujini in tujih tajnih podatkov na območju Republike Slovenije.

 

 V zvezi z izvrševanjem mednarodnih pogodb in sprejetih mednarodnih obveznosti opravlja zlasti naslednje naloge:

 • izdaja, potrjuje in preklicuje dovoljenja fizičnim osebam za dostop do tujih tajnih podatkov,
 • izdaja, potrjuje in preklicuje varnostna dovoljenja organizacijam za dostop do tujih tajnih podatkov,
 • izdaja in preklicuje varnostna dovoljenja za sisteme in naprave za prenos, hranjenje in obdelavo tujih tajnih podatkov v skladu s sprejetimi mednarodnimi pogodbami,
 • potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev za obravnavanje tajnih podatkov s strani posameznega organa ali organizacije tujim državam in mednarodnim organizacijam,
 • izdaja navodila za ravnanje s tajnimi podatki tuje države ali mednarodne organizacije,
 • nadzoruje izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije in skladno z ugotovitvami nadzora izdaja obvezna navodila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so jih organi dolžni nemudoma izvršiti,
 • od pristojnega inšpektorata zahteva izvedbo inšpekcijskega nadzora pri določenem organu ali organizaciji,
 • izmenjuje podatke z nacionalnimi varnostnimi organi tujih držav in z mednarodnimi organizacijami,
 • izvaja strokovni nadzor (ocenjevanje varnostnih ureditev) varovanja tujih tajnih podatkov,
 • skrbi za nemoteno izvajanje ostalih določil mednarodnih sporazumov.

 

2.f SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

 

 Seznam evidenc:

  

 

 2.g SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

Seznam zbirk:

  

 • Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju (SPIS)
 • Aplikacija MFERAC (kadrovska evidenca in finančno ter računovodsko poslovanje)

 

  

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali Mozilla ali Chrom. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.uvtp.gov.si/si/ ob vsakem času. Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih urada na Gregorčičevi 27, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8.30 do 15.30.

 

 

4. STROŠKOVNIK

   

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja - 16., 17. in 18. člen

 

 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

  

 • Pogoji za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov
 • Pogoji za pridobitev varnostnega dovoljenja  za organizacije
 • Vprašanja povezana z varovanjem tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih