Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE

 

Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP) skladno z Zakonom o tajnih podatkih in Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov organizira in izvaja osnovna usposabljanja s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov za osebe, ki tovrstno usposabljanje potrebujejo. 

 

Zaprosila za izvedbo usposabljanja ali prijave na usposabljanje se posredujejo na uradni elektronski naslov UVTP: gp.uvtp(at)gov.si.

 

UVTP izvaja izobraževanja, katerih vsebina je namenjena osebam, ki v organih in organizacijah (4. točka prvega odstavka 35.b člena ZTP-ja) izvajajo izobraževanje in prenašajo ustrezno znanje s področja obravnavanja tajnih podatkov na osebe. Namen tovrstnega usposabljanja je udeležencem predstaviti integralni sistem obravnavanja tajnih podatkov ter spodbuditi razmišljanje o pomenu krepitve varnostne osveščenosti zaposlenih, s ciljem zagotoviti čim višjo raven zaščite nacionalnih interesov Republike Slovenije,  tako da bodo udeleženci v svojih delovnih okoljih uspešno prenašali tovrstno znanje sodelavcem.

 

Osnovno in dodatno usposabljanje lahko v organih in organizacijah izvajajo osebe ali organizacijske enote, ki jih določi predstojnik. Praviloma naj usposabljanje opravljajo osebe, ki imajo ustrezna predznanja s področja varnostnih ved in dejansko izvajajo naloge s področja obravnavanja tajnih podatkov, kar predstavlja neposreden prenos znanja in izkušenj ostalim. Neposredni izvajalci usposabljanja so lahko strokovnjaki s področja obravnavanja tajnih podatkov, ki jih za izvedbo usposabljanja določi predstojnik (prvi odstavek 23. člena Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov). Vsebina usposabljanja naj bo prilagojena sistemu obravnavanja in varovanja tajnih podatkov v organu/organizaciji ter udeležencem in njihovim potrebam v zvezi z obravnavanjem tajnih podatkov.

 

Usposabljanje preko spletne učilnice

Usposabljanje s področja tajnih podatkov je predpisano z Zakonom o tajnih podatkih in Uredbo o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov.

Vsled večje učinkovitosti, racionalnosti in ekonomičnosti smo v Uradu Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (UVTP) za določene primere (bivanje osebe v tujini ipd.) pripravili tudi usposabljanje preko spletne učilnice.

Na podlagi vašega zaprosila tovrsten način usposabljanja in izdaje potrdila odobri direktor UVTP.

Usposabljanje boste zaključili z uspešno opravljenim e-testom. Nato boste prejeli predpisano potrdilo oziroma dokazilo.

Pri uporabi spletne učilnice vam želimo obilo uspeha in dobre volje.

 

Izvajalci usposabljanj (organi/organizacije) so dolžni po usposabljanju udeležencem izdati potrdilo/dokazilo o udeležbi na usposabljanju, ki mora vsebovati vsaj osebno ime in rojstni datum udeleženca, vrsto usposabljanja (osnovno ali dodatno) ter navedbo organa ali organizacije, ki je izvedla usposabljanje.