Skoči na vsebino

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV ZVEZE NATO

 

Če oseba na svojem delovnem mestu opravlja funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se bo morala seznaniti z vsebino tajnih podatkov zveze Nato, je potrebno zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato.  

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izda Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP ) na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz 22.f člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11), če ima oseba veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog mora vsebovati:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato,
  • navedbo tuje države ali mednarodne organizacije, do tajnih podatkov katere naj bi imela oseba dostop (zveza Nato),
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov zveze Nato in
  • navedbo delovnega mesta osebe. 

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov zveze Nato, in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov zveze Nato. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

 

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo predlagatelj posreduje na UVTP, Gregorčičeva 27, Ljubljana. 

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izda UVTP z veljavnostjo za čas, ko oseba potrebuje dostop do tajnih podatkov zveze Nato, vendar ne dlje, kot velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

 

 

OVERJENA KOPIJA DOVOLJENJA

 

 

Overjeno kopijo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato izda UVTP na podlagi pravilno izpolnjenega obrazca NO (Zaprosilo za izdajo overjene kopije dovoljenja oziroma Zaprosilo za najavo udeležbe na odborih in usposabljanjih zveze Nato) in spremnega dopisa. Overjeno kopijo dovoljenja izda UVTP v angleščini in je namenjena udeležbi na sestankih, projektih, ...  zveze Nato v tujini.

 

Če se oseba pogosto udeležuje sestankov zveze Nato v tujini, se priporoča, da se ji izda overjena kopija do konca veljavnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zveze Nato.

 

 

NATO OBRAZCI