Skoči na vsebino

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV EU

 

Če oseba na svojem delovnem mestu opravlja funkcijo oziroma delovne naloge, zaradi katerih se bo morala seznaniti z vsebino tajnih podatkov EU, je potrebno zaprositi za dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU.

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izda Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP ) na podlagi pisnega predloga predlagatelja iz 22.f člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11), če ima oseba veljavno dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov. Pisni predlog mora vsebovati:

  • osebno ime, datum in kraj rojstva osebe, za katero se predlaga izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov EU,
  • navedbo tuje države ali mednarodne organizacije, do tajnih podatkov katere naj bi imela oseba dostop (EU),
  • stopnjo tajnosti tajnih podatkov EU in
  • navedbo delovnega mesta osebe.

Pisnemu predlogu mora predlagatelj priložiti izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje in varovanje tajnih podatkov EU (Counsil Decision 2013/488/EU, Commission Decision (EU, Euratom) 2015/443), in zaprosilo za dostop do tajnih podatkov EU. Na zaprosilu mora biti glava organa predlagatelja.

 

Pisni predlog, podpisano izjavo in zaprosilo predlagatelj posreduje na UVTP, Gregorčičeva 27, Ljubljana. 

 

Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU izda UVTP z veljavnostjo za čas, ko oseba potrebuje dostop do tajnih podatkov EU, vendar ne dlje, kot velja dovoljenje za dostop do nacionalnih tajnih podatkov.

 

Slovenskim državljanom, ki so zaposleni v institucijah EU (Svet EU, Evropska komisija), izda pooblastilo za dostop do tajnih podatkov EU pristojni organ institucije EU. Pristojni organ izda pooblastilo na podlagi pozitivnega mnenja Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.

 

EU OBRAZCI