Skoči na vsebino

KIBERNETSKA OBRAMBA

Republika Slovenija se sooča s spreminjajočim varnostnim okoljem. Postavljeni smo pred nove kompleksne varnostne izzive, ki od nas zahtevajo ustrezno prilagoditev, pripravljenost in odločen odziv. V nacionalni Strategiji kibernetske varnosti smo zapisali, da so v sodobni družbi vsa področja delovanja družbe odvisna od informacijsko-komunikacijskih sistemov. Zavedati se moramo, da bo nadaljnji razvoj Digitalizacije odvisnost še povečeval. Medsebojna povezanost sistemov pomeni, da ima ranljivost enega lahko posledice na delovanje ostalih. Uspešno zagotavljanje visokega nivoja kibernetske varnosti zahteva učinkovito izrabo obstoječih virov in primerno več-nivojsko organiziranost. 

 

Pomen akademsko-raziskovalne sfere in znanja, ki je zbrano tudi v gospodarstvu na področju informacijske varnosti prepoznava tudi Evropska komisija. Gre za pomemben člen nacionalnega sistema informacijske varnosti, s katerim je neposredno povezan ukrep spodbujanja razvoja in vpeljave novih tehnologij na področju informacijske varnosti. Prav tako je spodbujanje in podpiranje raziskav in razvoja na področju informacijske varnosti ena od nalog pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost kot osrednjega koordinacijskega telesa na področju informacijske varnosti v Republiki Sloveniji. Pri tem pa ne smemo pozabiti na nujnost čimprejšnje uvedbe ustreznih organizacijskih oblik. 

 

Z aktivno podporo raziskav in razvoja na področju informacijske varnosti kot osnovnega gradnika vseh tehnologij, povezanih z digitalizacijo (npr. interneta stvari, avtonomnih vozil, podatkovnih verig itd.), bo država istočasno pomagala tudi pri zmanjševanju razkoraka med naraščajočimi potrebami po strokovnjakih s tega področja in njihovo trenutno razpoložljivostjo. Zadnje je skupna naloga vseh držav EU, če hočemo, da Evropa ohrani in tudi izboljša svoj položaj na področju informacijske varnosti. Pomen akademsko-raziskovalne sfere je septembra 2017 potrdila tudi Evropska komisija, ki je sprožila proces vzpostavitve mreže kompetenčnih centrov s področja informacijske varnosti. V to mrežo spadajo tudi raziskovalne skupine in centri znanja, ki delujejo v gospodarstvu. Prvi korak je izdelava t.i. »Atlasa informacijske varnosti« (ang. Cybersecurity Atlas), ki naj bi zajel obstoječa znanja na področju informacijske varnosti.  

 

Menimo, da gre za priložnost za promocijo slovenskega znanja in raziskovalcev v mednarodnem okolju polnem novih izzivov. Zavedati se moramo, da globalna narava interneta in s tem tudi problematike informacijske varnosti zahteva mednarodno sodelovanje, ki omogoča kakovostno izmenjavo izkušenj, znanja in najboljših praks, kar vse prispeva h krepitvi nacionalne in evropske varnosti. 

 

Pristojno ministrstvo za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo, javno poziva vnos vaše organizacije na zemljevid znanja s področja informacijske varnosti na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurity-survey. 

 

Ker smo prepričani, da slovenska akademsko-raziskovalna sfera in gospodarski subjekti lahko ponudijo izkušnje, znanja in sodelovanje na področju informacijske varnosti, vse zainteresirane deležnike pozivamo, da se neposredno prijavijo v omenjeni atlas na zgornji povezavi ter nam neobvezno posredujejo informacijo o svoji prijavi na gp.mju(at)gov.si.

 

Za več evropskega sodelovanja na področju kibernetske varnosti (razpis)

http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/9452/

 

Ministrstvo za javno upravo poziva k povezovanju deležnikov s področja kibernetske varnosti

 

Ministrstvo za javno upravo je januarja 2018 objavilo informacijo, da je Evropska komisija sprožila proces vzpostavitve mreže kompetenčnih centrov s področja informacijske varnosti. Ugotavljamo, da so se na poziv že odzvali slovenski deležniki s področja gospodarstva, znanosti in raziskovanja. V luči kibernetskih varnostnih izzivov je tako že narejen prvi korak - izdelava t. i. Atlasa informacijske varnosti (ang. Cybersecurity Atlas).

 

Drugi korak, ki predvideva še več evropskega sodelovanja na področju kibernetske varnosti, se je sprožil z objavo razpisa za zbiranje predlogov za pilotni projekt v podporo vzpostavitvi mreže centrov za kompetenčne centre s področja kibernetske varnosti v EU. Kot smo zapisali na naši spletni strani je razpis odprt do 29. maja 2018. Na razpisu naj bi sodelovali predvsem R&D&I centri s področja kibernetske varnosti (univerzitetni laboratoriji, raziskovalne ustanove) ter industrija. Pilotni projekti bodo financirani iz sheme Obzorij 2020. Evropska komisija pričakuje, da bi bili izbrani trije konzorciji, ki morajo vsebovati vsaj devet držav članic in 20 partnerjev. Pogoj je, da morajo biti povezani z industrijo z vsaj treh 3 različnih področij (npr. telekomunikacij, financ, transporta, e-uprave, zdravstva, vesoljskih tehnologij, obrambe, proizvodnje).

 

Ministrstvo za javno upravo podaja pobudo k povezovanju slovenskih deležnikov s področja kibernetske varnosti. Prepričani smo, da lahko uspešno združimo slovensko akademsko-raziskovalno sfero in gospodarstvo ter tako povezani pričnemo s sodelovanjem z evropskimi partnerji, ki se nameravajo prijaviti na razpis. Namera Evropske komisije o oblikovanju treh konzorcije zahteva od nas povezovanje doma in iskanje partnerjev v tujini. Le povezani v močno nacionalno koalicijo lahko postanemo pomemben in zanesljiv član mednarodnega konzorcija. 

 

S pobudo k oblikovanju nacionalne koalicije želimo podpreti in povezati slovenske deležnike s področja kibernetske varnosti. Gre za priložnost za promocijo slovenskega znanja in produktov na skupnem evropskem trgu, ki je ne smemo izpustiti iz rok. Menimo, da ima koalicija lahko tudi posreden pozitiven vpliv k dvigu zavedanju pomena kibernetske varnosti v slovenski družbi. Zato vas pozivamo, da do 12. april 2018 izrazite svoj interes na elektronski naslov gp.mju(at)gov.si. Prijavljeni morajo izkazovati znanja in izkušnje s področja kibernetske varnosti. Urad za varovanje tajnih podatkov, kot enotna kontaktna točka bo sklicala ustanovni sestanek deležnikov nastajajoče koalicije ter nudilo ustrezno podporo pri nadaljnjem delu.

 

New Head of CERT-EU