Skoči na vsebino

VARNOSTNO OBMOČJE

 

Odločitev za varnostno območje

Organ (organizacija) se odloči za postopek vzpostavitve varnostnega območja zaradi potreb po hranjenju in obdelovanju tajnih dokumentov. Odločitev se lahko sprejme tudi na podlagi predvidenih potreb po pridobitvi, oziroma hranjenju tajnih podatkov. Lahko je vzpostavitev varnostnega območja potrebna tudi za to, ker organ posreduje (ali bo posredoval) na vpogled tajne podatke zunanjim uporabnikom.

 

 

Odločitev o stopnji varnostnega območja

Odločitev o stopnji varnostnega območjaorgan sprejme na podlagi stopenj tajnosti tajnih podatkov, ki jih že poseduje ali jih bo posedoval ter na podlagi načina delovanja varnostnega območja. Če bo varnostno območje delovalo na način, da tajni podatki niso vidni že ob vstopu v območje, potem bo vzpostavljeno varnostno območje II stopnje, če pa bo vpogled v tajne podatke možen že z vstopom v varnostno območje, bo vzpostavljeno varnostno območje I stopnje.

 

 

Odločitev o velikosti varnostnega območja

Pri odločitvi o velikosti varnostnega območja je potrebno vedeti, ali bodo v varnostnem območju prostori tudi za delo zaposlenih (večji prostori z ustreznimi dodatnimi prostori kjer se bodo tajni podatki tudi obdelovali), ali bo območje namenjeno le za hranjenje in evidentiranje tajnih podatkov. Pomembno pri odločitvi o velikosti območja je predvsem ali bodo območje uporabljali tudi zunanji uporabniki, to pomeni več prostorov in tudi spremembo režima v samem varnostnem območju.

Pri načrtovanju velikosti varnostnega območja je potrebno upoštevati tudi podatek o vrstah tajnih podatkov. Vedeti je potrebno ali se bodo obravnavali samo podatki na papirju ali bodo v območju tudi tajni podatki na elektronskih medijih.

 

 

Izdelava osnutka načrta varnostnega območja

Po zbranih osnovnih podatkih se pripravi osnutek načrta varnostnega območja, v katerem se določi velikost, predvidijo se okvirne  glavne poti znotraj območja in dostopi. Predhodno je potrebno pridobiti veljavne predpise(nacionalne, EU, NATO), jih natančno proučiti in začeti s postopki preverjanja zaposlenih za delovanje v varnostnem območju.

 

 

Uvedba postopka za varnostno preverjanje

V času priprav na vzpostavitev varnostnega območja je potrebno tako za zaposlene znotraj varnostnega območja, kot tudi za tiste, ki so predvideni za branje in obdelovanje tajnih podatkov, začeti postopek varnostnega preverjanja.