Skoči na vsebino

UPRAVNO OBMOČJE

Določitev upravnega območja - pojasnila v zvezi z določili Sklepa o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja:

 

V zadnjem času je Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (v nadaljevanju: UVTP) prejel več zaprosil za pojasnila določil 21., 22., 23. in 24. člena Sklepa o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati varnostna območja (Uradni list RS, št. 94/06), ki obravnavajo varnostnotehnično opremo upravnega območja.

 

V skladu z uveljavljeno prakso na področju varovanja tajnih podatkov zakonski predpisi običajno določajo minimalne standarde, ki morajo biti izpolnjeni, da je zadoščeno osnovnim pogojem standardov varovanja. Pri vrednotenju ustreznosti fizičnih, tehničnih in drugih varnostnih ukrepov na področju varovanja tajnih podatkov UVTP zavzema stališče, da je stopnja varovanja skupek različnih varnostnih ukrepov in je odvisna od kvalitete posameznih dejavnikov celotnega koncepta varovanja območja, kjer se obravnavajo tajni podatki.

 

Skladen s tem je tudi odgovor UVTP-ja na vprašanja v zvezi navedenimi določili omenjenega sklepa. Varnostne ukrepe je potrebno prilagoditi vrsti, obliki, količini in stopnji tajnosti podatkov, ki se bodo obravnavali na nekem območju ter drugim značilnostim situacije na terenu (npr. morebitno 24-urno fizično varovanje objekta ipd), kar se upošteva pri oceni stopnje varovanja. Na način, da se upoštevajo standardi, ki jih določa navedeni sklep se je mogoče izogniti zapletom z ocenjevanjem ali je določena stopnja varovanja ustrezna ali ne.

 

Glede na navedeno, predstojnik organa ali organizacije v skladu s prvo točko 12. člena Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05, 7/11 in 24/11-popr.) določi upravno območje s sklepom.

 

V prilogi je vzorec sklepa o določitvi upravnega območja, ki lahko služi kot pomoč pri določanju konkretne vsebine omenjenega sklepa.